مرده پرست

مرده پرست

ندارد اعتباری دور هستی

خدا را بس کن ای مرده پرستی

اگر یاری بکن یادی تو امروز

پس از مرگم مکش آه جگرسوز

مرا امروز باید شاد کردن

چه حاصل بعد مرگم یاد کردن

بدان قدر مرا در زندگانی

چه حاصل بعد مرگم قدردانی

سراغم گیر تا سوز و چراغم

چرا گیری پس از مرگم سراغم

بزن بر آتشم امروز آبی

که بسیاری  بجویی و نیایی

چون فردا میشنوی اندوهناکم

کنون قدرم بدان پندار که خاکم

 

/ 0 نظر / 15 بازدید